Prijavite odustajanje od puta

    Da li je uplaćeno osiguranje od otkaza puta DaNeOrganizator putovanja primijenit će Uvjete putovanja, te u skladu sa istima izvršiti povrat novca na tekući ili žiro račun: